Rezervacijos taisyklės

PARVIRTINTA
UAB „Ukara” direktorės Neringos Žukaitės
2023 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 1

BABY SPA VILNIUS
VIZITŲ REZERVACIJOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. Šios Vizitų rezervacijos taisyklės (toliau – Rezervacijos taisyklės) yra parengtos UAB „Ukara“ (toliau – BABY SPA VILNIUS), juridinio asmens kodas: 305179510, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-82, LT-09319, Vilnius.
  2. BABY SPA VILNIUS Rezervacijos taisyklių tikslas yra užtikrinti BABY SPA VILNIUS klientų pacientų ir jų atstovų išankstinę vizitų laiko rezervacijos atlikimo tvarką, rezervacijos ir paslaugos apmokėjimo tvarką, vizitų rezervacijos atšaukimo tvarką ir kitas taisykles, susijusias su išankstinių vizitų BABY SPA VILNIUS rezervacija.
  3. Šios Rezervacijos taisyklės viešai skelbiamos BABY SPA VILNIUS registratūroje ir laisvai prieinamos visiems lankytojams, darbuotojams, pacientams ir jų atstovams BABY SPA VILNIUS interneto svetainėje https://babyspavilnius.lt/.
  4. Šių Rezervacijos taisyklių̨ kopijos taip pat gali būti prieinamos BABY SPA VILNIUS darbuotojams ir pacientams, jų atstovams susipažinti fiziškai esant BABY SPA VILNIUS patalpose ar pateikiant rašytinį ar elektroninės formos, prašymą̨ BABY SPA VILNIUS vadovui.
  5. Šių Rezervacijos taisyklių privalo laikytis visi BABY SPA VILNIUS interneto svetainėje vizito rezervaciją atlikę klientai, taip pat BABY SPA VILNIUS darbuotojai, Klientai, kiti BABY SPA VILNIUS teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.
  6. Klientu pagal šių Rezervacijos taisyklių nuostatas yra laikomi BABY SPA VILNIUS klientai, kurie atlieka mokėjimus bei klientai, kurie mokėjimų nevykdo, tačiau teisėtai naudojasi BABY SPA VILNIUS paslaugomis kartu su savo įgaliotais atstovais. Pagal BABY SPA VILNIUS veiklos specifiką paprastai paslaugos yra pilnamečiams asmenims, kurie atlieka mokėjimus arba už juos mokėjimus atlieka jų atstovai, taip pat teikiamos nepilnamečiams asmenims, kartu su jų įgaliotais atstovais. Todėl klientu, šių Rezervacijos taisyklių prasme, yra laikomi tiek pilnamečiai asmenys (tėvai, įtėviai, globėjai, kiti teisėti nepilnamečio paciento atstovai ir kt.), tiek nepilnamečiai asmenys – kaip pacientai (kūdikiai), tiek ir jų įgalioti atstovai (toliau – Klientas).
  7. Nepilnamečiai klientai, kurie mokėjimų už BABY SPA VILNIUS teikiamas paslaugas savarankiškai nevykdo, tačiau teisėtai naudojasi BABY SPA VILNIUS paslaugomis kartu su savo įgaliotais atstovais, tame tarpe naudojasi ar jo vardu yra rezervuojama Nardymo terapijos Paslauga, yra laikomi BABY SPA VILNIUS pacientais (toliau – Pacientas arba Klientas).
 2. VIZITŲ REZERVACIJOS TVARKA IR PASLAUGŲ YPATUMAI
  1. Vizitų BABY SPA VILNIUS rezervacijos gali būti atliekamos atvykusi į BABY SPA VILNIUS registratūrą ir susitarus dėl vizito rezervacijos tiesiogiai su BABY SPA VILNIUS atsakingu darbuotoju arba interneto svetainėje https://babyspavilnius.lt/rezervacija/.
  2. Rezervacijos atlikimo metu yra būtina pasirinkti rezervuojamą paslaugą/-as.
  3. Klientas šiuo kartu yra informuojamas, kad BABY SPA VILNIUS paslaugos yra teikiamos bendrose patalpose individualiai kiekvienam Klientui, tačiau tose pačiose patalpose, tuo pačiu metu esant kitų BABY SPA VILNIUS Klientų. Rezervuodamas paslaugas Klientas patvirtina, kad sutinka gauti rezervuotas paslaugas BABY SPA VILNIUS esant kitų Klientų ir Pacientų ir gauti jas bendrose patalpose.
  4. Klientas kartu šiuo yra informuojamas, kad Klientui ir, ar Kliento atstovaujamam nepilnamečiui Pacientui BABY SPA VILNIUS paslaugos yra teikiamos bendruose baseinuose, bendrose vonelėse ir, ar kitokiuose, visus teisės aktų reikalavimus atitinkančiose, vandens talpyklose, bendrai kartu su kitais Klientais. Rezervuodamas paslaugas Klientas kartu už save ir savo atstovaujamą nepilnametį Pacientą patvirtina, kad sutinka su tokiu paslaugų teikimo būdu bendrai kartu su kitais Klientas, jiems esant tame pačiame baseine ir, ar voniose.
  5. Rezervacijos atlikimo metu, nepriklausomai nuo rezervacijos būdo, yra taikomas išankstinis paslaugos/-ų apmokėjimas, kurį klientas privalo atlikti rezervacijos metu. Atlikus išankstinį vizito rezervacijos apmokėjimą rezervacija laikoma patvirtinta. Neatlikus mokėjimo ir, ar jį atšaukus rezervacijos vykdymo eigoje, rezervacija laikoma neatlikta.
  6. Atlikdamas rezervaciją ar išankstinį rezervuojamo vizito paslaugos apmokėjimą BABY SPA VILNIUS klientas patvirtina, jog susipažino su šiomis taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
  7. Rezervaciją įsigyjant interneto svetainėje yra nustatomas 15 minučių rezervavimo, duomenų pateikimo ir apmokėjimo terminas, kurio metu klientas turi pasirinkti paslaugą, datą, laiką, atlikti mokėjimą ir šio proceso metu kliento pasirinktas laikas yra laikinai rezervuojamas. Neatlikus mokėjimo, nesuvedus visų būtinų informacijos laukų, per nustatytą 15 minučių terminą, laikina rezervacija yra panaikinama ir pasirinktas laikas grąžinamas į laisvo laiko registrą, kur jį gali rezervuoti ir įsigyti bet kuris kitas klientas.
  8. Apie atliktą sėkmingą rezervaciją ir atliktą mokėjimą, BABY SPA VILNIUS klientas yra automatiškai informuojamas užsakymo rezervacijos metu savo nurodytu elektroniniu paštu, elektroniniu laišku, kuris yra patvirtinimas, kad laikas yra rezervuotas ir paslauga bus suteikta. Klientas privalo šį elektroninį laišką išsisaugoti ir BABY SPA VILNIUS darbuotojams paprašius parodyti, pateikti jį kaip patvirtinimą, kad paslauga yra užsakyta ir apmokėta.
  9. Klientui atliekančiam rezervaciją automatiškai yra suteikiama BABY SPA VILNIUS internetinės svetainės paskyra, kurioje Klientas gali matyti sėkmingai atliktos rezervacijos laiką ar jį keisti šiose Rezervacijos taisyklėse nustatyta tvarka.
 3. PASLAUGOS IR PASLAUGŲ KAINA
  1. BABY SPA VILNIUS teikiamos paslaugos ir šių paslaugų įkainiai yra skelbiami interneto svetainėje https://www.babyspavilnius.lt. BABY SPA VILNIUS turi teisę bet kada vienašališkai keisti visų ir, ar dalies paslaugų kainas.
  2. Jei BABY SPA VILNIUS Klientas paslaugos vizito rezervacijos kainą yra sumokėjęs iš anksto ir iki vizito laiko pasikeičia paslaugos kaina, tai padidėjusios dalies kaina nėra papildomai mokama, t. y. pirkimo momentu visais atvejais taikoma pirkimo momentu galiojanti paslaugos kaina.
  3. BABY SPA VILNIUS turi teisę vienašališkai bet kuriuo metu stabdyti rezervacijų ir, ar paslaugų pirkimą, nepriklausomai nu to ar internetinio pirkimo procedūra pradėta ar ne.
  4. BABY SPA VILNIUS turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, nuspręsti neparduoti rezervacijų ir, ar procese stabdyti pirkimą:
   1. Dėl nustatyto per didelio rezervacijų skaičiaus;
   2. vykstant uždariems renginiams;
   3. dėl techninių kliūčių;kitais objektyviais, BABY SPA VILNIUS vienašališkai nustatytais, atvejais.
   4. kitais objektyviais, BABY SPA VILNIUS vienašališkai nustatytais, atvejais.
 4. ATVYKIMO Į REZERVUOTĄ VIZITĄ IR REZERVACIJŲ ATŠAUKIMO TVARKA
  1. Klientui už atšauktą rezervaciją arba neatvykus rezervacijos laiku, pinigai už rezervuotą paslaugą yra negrąžinami ir nekompensuojami.
  2. Klientas turi teisę atliktą rezervacijos laiką pakeisti į kitą laiką, jei iki tos konkrečios paslaugos rezervacijos laiko yra likę ne mažiau kaip 24 val. Tokį rezervacijos laiko pakeitimą Klientas turi savarankiškai atlikti Klientui automatiškai rezervacijos metu sukurtoje paskyroje, naudojant savo prisijungimo duomenis.
  3. Jei Klientas keičia paslaugos rezervaciją likus mažiau kaip 24 val. iki rezervuoto paslaugos teikimo laiko, tokiu rezervacijos perkėlimas nebegalimas ir Klientas savo pasirinkimu turi arba atvykti į paslaugą pirminiu rezervuotu laiku, arba neatvykti į rezervuotą paslaugą pirminiu rezervuotu laiku, tačiau tokiu atveju (neatvykus), Kliento sumokėta kaina Klientui ar jo atstovui nėra grąžinama. Tai yra laikoma minimaliais BABY SPA VILNIUS nuostoliais, kuriuo atskirai
   nereikalinga įrodinėti.
  4. Klientams į paslaugos teikimo vietą rekomenduojama atvykti bent 5 minutes anksčiau. Jei klientas vėluoja atvykti rezervacijos laiku arba praneša, kad vėluos daugiau nei 5 minutes, BABY SPA VILNIUS, nepriklausomai nuo priežasties, vienašališkai, turi teisę nustatyti klientui, pacientui ir, ar jų atstovui atitinkamai trumpesnį laiką rezervuotą vizito paslaugai suteikti.
  5. Nustatant trumpesnį paslaugos laiką yra atsižvelgiama į tai kokios trukmės yra užsakyta paslauga ir atitinkamai kiek laiko klientas vėluoja.
  6. Jei vėlavimas į vizitą yra ilgesnis nei 5 minutės, BABY SPA VILNIUS visais atvejais vienašališkai turi teisę nutraukti vizito užsakymą. Tokiu atveju Kliento sumokėta paslaugos rezervacijos ir paslaugos kaina ar jos dalis už paslaugos laiko dalį, kuria Klientas nepasinaudojo, nėra grąžinama ir jokia forma nėra kompensuojama.
  7. Klientui nepasinaudojus visa rezervuota paslauga, t. y. išbuvus ne visą laiką, Klientui tai nėra kompensuojama ir pinigai už neišbūtą laiką nėra grąžinam.
  8. BABY SPA VILNIUS administracija rekomenduoja Klientams įsitikinti, kad jų sveikatos būklė leidžia saugiai naudotis BABY SPA VILNIUS teikiamomis paslaugomis prieš atliekant rezervaciją. Atlikdamas rezervaciją Klientas patvirtina, jog į vizitą atvyks ir jo ar jo atstovaujamo asmens būklė leidžia naudotis rezervuotomis paslaugomis.
 5. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS
  1. Klientas turi teisę:
   1. Raštu prašyti pateikti šių Rezervacijos taisyklių kopiją;
   2. Naudotis BABY SPA VILNIUS paslauga/-omis jos/-ų rezervuotu laiku, sumokėjus išankstinį rezervavimo mokestį (paslaugos/-ų kainą);
   3. Gauti nemokamą 15 minučių laikinos rezervacijos laiką, kol atliekama rezervacija BABY SPA VILNIUS paslaugų rezervavimo interneto svetainėje;
   4. Nemokamai, likus daugiau nei mažiau kaip 24 val. iki paslaugos laiko, savarankiškai keisti rezervuotos paslaugos vizito laiką per BABY SPA VILNIUS kliento turimą individualią internetinės svetainės paskyrą;
  2. Klientas įsipareigoja:
   1. Rezervuodamas paslaugos vizitą pilnai ir tinkamai atlikti rezervaciją per 15 minučių laikinos nemokamos rezervacijos laiką;
   2. Rezervuodamas vizitą, laiku ir pilnai sumokėti rezervacijos mokestį (paslaugos kainą);
   3. Atvykti į paslaugos teikimo vietą BABY SPA VILNIUS rezervuotu paslaugos teikimo laiku;
   4. Informuoti BABY SPA VILNIUS apie atšaukiamą vizitą raštu ar elektroninėmis priemonėmis, nepriklausomai nuo to kiek laiko likus iki vizito, yra atšaukiama rezervacija;
   5. Laikytis kitų Rezervacijos taisyklių nuostatų ir kitų BABY SPA VILNIUS patalpose ir interneto svetainėje skelbiamų taisyklių reikalavimų.
   6. Pateikti medicininę pažymą BABY SPA VILNIUS iki rezervuotos paslaugos teikimo dienos Klientų supažindinimo su nardymo terapijos rizikomis tvarkoje nustatyta tvarka.
 6. BABY SPA VILNIUS TEISĖS IR PAREIGOS
  1. BABY SPA VILNIUS turi teisę:
   1. į BABY SPA VILNIUS neįleisti asmenų, kurių elgesys BABY SPA VILNIUS darbuotojų nuomone gali sutrikdyti BABY SPA VILNIUS tvarką, kelti pavojų kitų lankytojų saugumui, BABY SPA VILNIUS darbuotojų ar turto būklei ir, ar prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms. Ši taisyklė gali būti taikoma vizitą rezervavusiam Klientui ir kitiems kartu atvykusiems asmenims;
   2. pašalinti iš BABY SPA VILNIUS Klientus ir su jais atvykusius asmenis, kurie pažeidžia BABY SPA VILNIUS vidaus tvarkos ar kitas galiojančias taisykles ar teisės aktų reikalavimus. Tokiu atveju sumokėti pinigai Klientui nei pilnai, nei dalinai nėra grąžinami;
   3. vienašališkai be atskiro Klientų informavimo keisti paslaugų kainas;
   4. negrąžinti Kliento sumokėtos rezervacijos sumos ar atšaukti Kliento vizitą, jei yra vėluojama ar kitais Rezervacijos taisyklėse nustatytais atvejais, šiose Rezervacijos taisyklėse nustatyta tvarka.
  2. Operatorius įsipareigoja laikytis atitinkamai jo veiklai taikomų teisės aktų reikalavimų, šių Rezervacijos taisyklių ir kitų BABY SPA VILNIUS taisyklių nuostatų reikalavimu, santykyje su Klientais ir trečiaisiais asmenimis.
 7. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA
  1. Iškilus ginčui tarp Kliento ir BABY SPA VILNIUS abi šalys turi įdėti visas pastangas išspręsti ginčą taikiai.
  2. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, bet kuri šalus turi kreiptis į Valstybinę Vartotojų Teisių Apsaugos Tarnybą ar kitą kompetentingą ginčo sprendimo instituciją. Tokiu atveju ginčai sprendžiami pagal BABY SPA VILNIUS buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
 8. KLIENTO PATVIRTINIMAI IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS
  1. Klientas atlikdamas (pradėdamas) vizito rezervaciją patvirtina, kad susipažino ir sutinka su visomis nurodytomis Rezervacijos taisyklėmis ir kartu su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis, kurias nustato šios Rezervacijos taisyklės ir kiti BABY SPA VILNIUS vidaus tvarkos dokumentai, su kuriais Klientas gali susipažinti BABY SPA VILNIUS interneto svetainėje https://babyspavilnius.lt/ .
  2. Remiantis aukščiau nurodyta nuostatas, Klientas patvirtina, kad sutinka, jog Rezervacijos atlikimo metu ir po to, BABY SPA VILNIUS tvarkytų Kliento tiesiogiai ar netiesiogiai pateiktus asmens duomenis (paciento ir, ar jo atstovo vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, banko sąskaitos numerį).
  3. Klientas atlikdamas savarankišką rezervaciją asmens duomenis teikia pats (savanoriškai), todėl sutinka, kad Klientui jo įvestų duomenų pagrindu būtų sukurta BABY SPA VILNIUS internetinės svetainės paskyra, kurią Klientas administruoja savarankiškai.
  4. Klientas patvirtina savo supratimą, kad yra pats atsakingas už BABY SPA VILNIUS pateiktų duomenų teisingumą, tikslumą ir už tokių duomenų (paskyros, asmeninių duomenų, slaptažodžių ar kitų prisijungimo duomenų ir kt.) saugumą. Todėl įsipareigoja saugoti ir neatskleisti šių duomenų tretiesiems asmenims, kadangi bet kuris asmuo prisijungęs prie BABY SPA VILNIUS internetinės svetainės Kliento asmeninės paskyros yra laikomas Klientu (preziumuojama, kad Kliento duomenimis prisijungęs asmuo veikia kaip Klientas).
  5. Klientas yra informuotas ir supranta, kad:
   1. turi teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
   2. žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
   3. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
   4. reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą;
   5. reikalauti perkelti asmens duomenis;
   6. nesutikti, kad būtų tvarkomi kliento asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu,
   7. reikalauti, kad Operatorius sunaikintų kliento pateiktus asmens duomenis.
  6. Klientas informuotas ir supranta, kad turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo, pateikę tokį savo prašymą BABY SPA VILNIUS registratūroje ir, ar raštu, registruotu buveinės adresu ir, ar elektroniniu paštu BABY SPA VILNIUS interneto svetainėje: https://babyspavilnius.lt/kontaktai/ nurodytu elektroninio pašto adresu, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir nurodant kokio asmens duomenis prašoma pašalinti, pakeisti ar pasinaudoti kita Kliento, kaip duomenų subjekto, teise.
  7. Klientas informuotas ir supranta, kad Kliento asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 2 (du) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento arba nuo paskutinio Kliento rezervavimo momento naudojantis BABY SPA VILNIUS internetinės svetainės Kliento paskyra (t. y. kai Klientas paslaugas rezervuoja ne vieną kartą), išskyrus atvejus, jei Klientas pareikš nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir, ar duotą sutikimą atšauks anksčiau minėto termino. Tokiu atveju Klientas patvirtina savo supratimą, kad BABY SPA VILNIUS nutrauks kliento asmens duomenų tvarkymą nuo Kliento nesutikimo gavimo dienos.