a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us

Vidaus tvarkos taisyklės

PARVIRTINTA
UAB „Ukara” direktorės Neringos Žukaitės
2021-10-13 įsakymu Nr. 20211013/03

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
  1. UAB „Ukara“ (toliau – BABY SPA VILNIUS), juridinio asmens kodas: 305179510, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 15-82, 09319 Vilnius.
  2. BABY SPA VILNIUS vidaus tvarkos taisyklių (toliau – Taisyklės) tikslas – užtikrinti BABY SPA VILNIUS darbuotojų teikiamų paslaugų kokybę, darbuotojų sąžiningą darbą, racionalų darbo laiko panaudojimą, pacientų kreipimosi į BABY SPA VILNIUS tvarką, informacijos teikimo tvarką, BABY SPA VILNIUS pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką, skundų nagrinėjimo ir ginčų sprendimo tvarką, darbuotojų ir pacientų drausmės laikymąsi BABY SPA VILNIUS bei atsakomybę, vadovaujantis LR įstatymais ir poįstatyminiais aktais bei BABY SPA VILNIUS įstatais (toliau – Įstatai).
  3. Šių Taisyklių privalo laikytis visi BABY SPA VILNIUS darbuotojai, pacientai, jų atstovai ir kiti BABY SPA VILNIUS teritorijoje ir patalpose esantys asmenys.
  4. Šios Taisyklės viešai skelbiamos BABY SPA VILNIUS registratūroje. Šių Taisyklių kopijos yra prieinamos BABY SPA VILNIUS darbuotojams ir pacientams (jų atstovams) susipažinti būnant BABY SPA VILNIUS ar pateikiant rašytinį (ar elektroninės formos) prašymą BABY SPA VILNIUS vadovui.
  5. Visi BABY SPA VILNIUS darbuotojai dirba remiantis direktoriaus įsakymu patvirtintais pareiginiais nuostatais.
 2. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į BABY SPA VILNIUS TVARKA
  1. Pacientai BABY SPA VILNIUS priimami darbo laiku, t. y. kiekvieną darbo dieną nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 val. iki 19.00 val., o savaitgaliais nuo 9.00 val. iki 19.00 val., visus metus.
  2. Pacientai gali apsilankyti pas BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros specialistus (kineziterapeutus bei masažuotojus) iš anksto užsiregistravę internetu.
  3. BABY SPA VILNIUS pacientams teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Nemokamos paslaugos BABY SPA VILNIUS neteikiamos.
  4. Norint gauti informaciją apie BABY SPA VILNIUS teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti fiziniai asmenys gali raštu arba žodžiu kreiptis į BABY SPA VILNIUS administratorių, vadovą arba sveikatos priežiūros specialistus (BABY SPA VILNIUS darbuotojus) bet kuriais BABY SPA VILNIUS kontaktais, nurodytais Taisyklėse ar internetinėje svetainėje.
  5. Atvykęs pacientas, norėdamas užsiregistruoti pas sveikatos priežiūros specialistą arba apsilankyti (jei yra iš anksto užsiregistravęs), BABY SPA VILNIUS darbuotojams turi pateikti informaciją apie save: vardą, pavardę, jam paskirtą registracijos datą, paslaugas, dėl kurių kreipiasi, ir pasirinktą (arba paskirtą) sveikatos priežiūros specialistą, teiksiantį pacientui reikalingas paslaugas. Pacientas bei jo atstovas asmens tapatybės nustatymui privalo pateikti asmens tapatybės dokumentą. Nepateikus asmens duomenų bei asmens tapatybės dokumento, sveikatos priežiūros paslaugos pacientui negali būti teikiamos.
 3. BABY SPA VILNIUS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR JŲ TEIKIMO TVARKA
  1. BABY SPA VILNIUS teikiamos toliau nurodytos paslaugos:
   1. Kineziterapijos procedūros kūdikiams;
   2. Masažo procedūros kūdikiams.
  2. Nemokamų paslaugų nomenklatūra ir asortimentas, jų teikimo tvarka:
   1. Nemokamos paslaugos BABY SPA VILNIUS neteikiamos.
  3. Atsiskaitymo už BABY SPA VILNIUS suteiktas paslaugas tvarka:
   1. BABY SPA VILNIUS teikiamų paslaugų kaina yra nurodyta sveikatos priežiūros paslaugų kainoraštyje, kuris galioja teikiamų paslaugų momentu.
   2. Už suteiktas paslaugas pacientas moka iš anksto rezervacijos metu internetu, jeigu su Pacientu sudarytoje Sutartyje ar kitu būdu iš anksto nesusitaria kitaip.
   3. Apmokėjimas už suteiktas paslaugas vykdomas mokant internetu.
  4. PACIENTŲ TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS
   1. BABY SPA VILNIUS pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašas nustato BABY SPA VILNIUS pacientų (ir jų atstovų) teises ir pareigas bei jų įgyvendinimo tvarką BABY SPA VILNIUS.
   2. BABY SPA VILNIUS pacientų teisės:
    1. Pacientas turi teisę BABY SPA VILNIUS pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą.
    2. Pacientas gali sutikti arba atsisakyti siūlomų sveikatos priežiūros paslaugų metodų.
    3. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę. Jeigu paslaugos yra teikiamos nepilnamečiams pacientams, tai tokia informacija turi būti suteikta tėvams, įtėviams ar globėjams, pateikus BABY SPA VILNIUS darbuotojams nepilnamečio asmens atstovo tapatybę ir atstovavimo teisę patvirtinančius dokumentus.
    4. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų, kitų BABY SPA VILNIUS pacientų, lankytojų elgesį.
    5. Paciento teisių negalima varžyti ar suteikti pacientams privilegijų dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, šeiminės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų ar kitais pagrindais.
    6. Pacientas turi būti informuotas apie jam paslaugas teikiančio sveikatos priežiūros specialisto vardą, pavardę, pareigas ir, jei pageidauja, apie profesinę kvalifikaciją.
    7. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros specialistą, jei tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar BABY SPA VILNIUS darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei darbuotojo teisių ir, jei paciento pasirinktas specialistas turi reikalingą kompetenciją teikti pacientui reikalingas sveikatos priežiūros paslaugas.
    8. Pacientas turi būti informuotas, kad pacientui teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų metu atliekamas procedūras, paslaugų teikimą gali stebėti BABY SPA VILNIUS praktiką atliekantys kineziterapijos ar masažo mokslų praktikantai. Pacientas Sutartyje pasirašo, kad sutinka, jog gali būti stebimas praktikantų, tačiau tokį sutikimą gali bet kada atšaukti informuodamas paslaugų teikėją raštu ar elektroniniu paštu.
    9. Pacientui turi būti sudarytos galimybės susipažinti ir jis, pateikęs rašytinį prašymą, turi teisę gauti informaciją apie BABY SPA VILNIUS vidaus tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu BABY SPA VILNIUS ir teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
    10. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, kineziterapijos bei masažo metodus ir kitą su jam teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją. Jei pacientas mano, jog įprasta tvarka ir apimtimi jam, kaip pacientui, teikiamos informacijos nepakanka, pacientas gali raštu prašyti informacijos pas BABY SPA VILNIUS vadovą ar jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį BABY SPA VILNIUS specialistą.
    11. Pacientas turi teisę teikti skundus dėl sveikatos priežiūros specialisto ar dėl kito BABY SPA VILNIUS darbuotojo veiksmų BABY SPA VILNIUS vadovui, jeigu BABY SPA VILNIUS darbuotojas nevykdo arba netinkamai vykdo savo pareigas.
    12. Pacientas gali prašyti ir sužinoti kito, atitinkamas paslaugas teikiančio specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir jam siūlomas procedūras, jų naudą.
    13. Pacientas turi teisę į informacijos, susijusios su jo asmeniu ir suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų konfidencialumą. BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros specialistai ir kiti darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą (informaciją, susijusią su pacientu ir jam teikiamomis paslaugomis, galima teikti tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir nustatytiems subjektams).
    14. Pacientas turi teisę į privatus gyvenimo neliečiamumą. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina sveikatos sutrikimui diagnozuoti ar kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais.
    15. Pacientas turi teisę raštu ar žodžiu kreiptis į BABY SPA VILNIUS administraciją visais iškilusiais ginčytinais klausimais ir prašyti pateikti paaiškinimą.
    16. Pacientas turi teisę gauti dėl BABY SPA VILNIUS ar darbuotojų kaltės jo sveikatai padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
   3. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicinos terminus. Paciento prašymu sveikatos priežiūros specialistas pacientą informuodamas apie procedūras, turi paaiškinti pacientui procedūrų eigą, galimus alternatyvius metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomų procedūrų, taip pat apie pasekmes atsisakius siūlomų procedūrų.
   4. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
   5. Pacientui nuo 16 metų BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus pirmosios medicinos pagalbos teikimo atvejus, ar kai pacientas negali savo valios išreikšti pats.
   6. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo įgaliotų atstovų sutikimu, išskyrus pirmosios medicinos pagalbos teikimo atvejus. BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius procedūrų metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią.
   7. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo BABY SPA VILNIUS ar lankymosi jame metu, pacientui prašant gali būti teikiama BABY SPA VILNIUS registratūroje. Tam tikra aktuali informacija taip pat yra skelbiama BABY SPA VILNIUS registratūroje ir internetinėje svetainėje.
   8. BABY SPA VILNIUS pacientų pareigos:
    1. Rūpintis savo sveikatos priežiūra.
    2. Vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus ir rekomendacijas.
    3. Informuoti sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį specialistą apie žinomai esamą infekciją ar kitas svarbias aplinkybes iki pradedant procedūras.
    4. Laikytis BABY SPA VILNIUS Taisyklių ir kitų vidaus dokumentų nuostatų.
    5. Atlyginti BABY SPA VILNIUS padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.
    6. Pacientas BABY SPA VILNIUS negali reikalauti suteikti bet kokių privilegijų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, šeiminės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu. Prioritetas teikiant paslaugas taikomas tik ypatingais (pirmosios medicininės pagalbos) atvejais.
    7. Pacientas privalo asmeniškai susipažinti su BABY SPA VILNIUS Taisyklėmis, pacientų teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarkos aprašu ir kitomis vidaus tvarkos dokumentų nuostatomis, kurios yra viešai skelbiamos ir pacientui laisvai prieinamos. Pacientas prieš BABY SPA VILNIUS jam pradedant teikti sveikatos priežiūros paslaugas, apie susipažinimą privalo patvirtinti, jog su šių dokumentų turiniu susipažino ir jį suprato. Jei pacientui reikalingi tam tikri paaiškinimai, susiję su BABY SPA VILNIUS vidaus tvarkos dokumentų nuostatomis, jis gali raštu kreiptis į BABY SPA VILNIUS vadovą dėl atitinkamų paaiškinimų gavimo.
    8. Pacientas privalo laikytis nurodyto ir su BABY SPA VILNIUS sutarto jo priėmimo laiko.
    9. Pacientas, užsiregistravęs sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti BABY SPA VILNIUS darbuotojus raštu ar telefonu ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie negalėjimą atvykti pacientas privalo pranešti BABY SPA VILNIUS registratūros telefono numeriu ar kitomis priemonėmis (el. paštu, atvykęs į vietą).
    10. Pacientai, norėdami BABY SPA VILNIUS gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus pirmosios medicininės pagalbos atvejus, kai tai yra objektyviai neįmanoma.
    11. Pacientas turi suteikti maksimalų kiekį informacijos BABY SPA VILNIUS sveikatos priežiūros specialistams apie savo sveikatą, buvusias ligas ar kitas pavojingas, užkrečiamas, atsinaujinančias ligas, jam atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
    12. Pacientas, gavęs informaciją apie jam teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi išreikšti ir patvirtinti raštu pateikdamas BABY SPA VILNIUS darbuotojams iki numatytos procedūros pradžios.
    13. Pacientas privalo pagarbiai ir etiškai elgtis su visais BABY SPA VILNIUS darbuotojais ir kitais pacientais (jų atstovais).
    14. Iš ankso sumokėti už jam suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas pagal tuo metu BABY SPA VILNIUS galiojančius įkainius, kurie yra skelbiami BABY SPA VILNIUS registratūroje ir / ar internetinėje svetainėje.
    15. Lankantis BABY SPA VILNIUS laikytis asmens higienos normų, priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių reikalavimų, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu.
    16. Tinkamai ir atsakingai elgtis su BABY SPA VILNIUS esančiu inventoriumi ir tausoti BABY SPA VILNIUS turtą.
   9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir / ar gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paties paciento sveikatai ar gyvybei.
   10. BABY SPA VILNIUS teritorijoje ir patalpose yra draudžiama:
    1. Įeiti į BABY SPA VILNIUS darbuotojų poilsio kambarius ar administracijos patalpas be išankstinio susitarimo, negavus leidimo.
    2. BABY SPA VILNIUS patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir BABY SPA VILNIUS darbuotojus, kitus pacientus, jų atstovus ar kitaip pažeisti jų privatumą.
    3. Trikdyti viešąją rimtį ir tvarką, pažeisti vidaus tvarkos dokumentuose nustatytas BABY SPA VILNIUS Taisykles.
    4. Įsivesti (įsinešti) gyvūnus.
    5. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas bei tabako gaminius.
   11. Pacientai ir jų atstovai už BABY SPA VILNIUS ar jo darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  5. PACIENTŲ PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
   1. Pacientas gali būti siunčiamas į kitas sveikatos priežiūros įstaigas:
    1. Jeigu sveikatos priežiūros specialisto nuomone, pacientui reikalingas intensyvus papildomas gydymas;
    2. Dėl specialistų konsultacijų ar tyrimų, kurių negalima atlikti BABY SPA VILNIUS.
  6. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP BABY SPA VILNIUS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKA
   1. Pacientai skundus gali pateikti raštu arba žodžiu.
   2. odiniai pacientų skundai gali būti pateikiami tiesiogiai BABY SPA VILNIUS vadovui arba pacientui sveikatos priežiūros paslaugas teikusiam BABY SPA VILNIUS specialistui, apie tai nedelsiant raštu informuojant BABY SPA VILNIUS vadovą. Raštiški pacientų skundai pateikiami kreipiantis į BABY SPA VILNIUS raštu, siunčiant skundą registruotu laišku paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis (BABY SPA VILNIUS el. paštu). Vadovas ne vėliau kaip per 20 dienų privalo išnagrinėti tokį skundą ir pranešti pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus, prireikus komisijos išvados – atsakymas duodamas ne vėliau kaip per 30 dienų nuo pareiškimo / skundo gavimo datos.
   3. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento (ar jo atstovo) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys kontaktui palaikyti (telefono numeris ir / ar elektroninio pašto adresas), aiškiai išdėstyta skundo esmė.
   4. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, pateikiama atstovavimą patvirtinančio dokumento kopija ir nurodomas pacientas, kurio vardu atstovas kreipiasi bei pateikiama aiškiai išdėstyta skundo esmė.
   5. Neįskaitomi, reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ar jo atstovui ir nurodoma grąžinimo priežastis.
   6. Jeigu pacientas ar jo atstovas nesutinka su BABY SPA VILNIUS vadovo sprendimu ar pasiūlymu, priimtu išnagrinėjus skundą, jis turi teisę kreiptis į valstybines institucijas dėl savo pretenzijų BABY SPA VILNIUS Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei apie tai informuodamas BABY SPA VILNIUS vadovą raštu.
   7. Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.
  7. INFORMACIJOS PACIENTAMS IR JŲ ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
   1. BABY SPA VILNIUS informacijos pacientams ir jų atstovams teikimo tvarkos aprašas nustato informacijos, susijusios su BABY SPA VILNIUS pacientais, jiems suteiktomis paslaugomis, sveikatos būkle, pacientų asmenine informacija ir kita su paciento asmeniu ar jam teiktomis procedūromis susijusi informacija, teikimo tvarką BABY SPA VILNIUS pacientams (ir jų atstovams).
   2. Visa informacija, susijusi su pacientu ar jo buvimu BABY SPA VILNIUS, apie jam atliktas procedūras, sveikatos būklę, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija susijusi su paciento asmeniu, jam teiktomis paslaugomis yra laikoma konfidencialia. Tokia informacija yra laikoma konfidencialia ir po paciento mirties.
   3. Informacija apie pacientą yra teikiama raštu, pateikiant motyvuotą raštišką prašymą, pateikiant teisę gauti informaciją patvirtinantį dokumentą. Informacija telefonu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apie pacientus yra neteikiama.
   4. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama pacientui, o kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai tokią informaciją turi teisę gauti valstybinė institucija ar pareigūnas, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
   5. Vadovaujantis paciento rašytiniu prašymu, BABY SPA VILNIUS turima su juo ir jam atliktomis procedūromis susijusi informacija yra teikiama jam pačiam ir / ar paciento prašyme nurodytiems asmenims (ar įgaliotiems jo atstovams). Pacientas (ar jo atstovas), gavęs atitinkamą prašomą informaciją, privalo raštu patvirtinti, kad tokią informaciją ar dokumentus (jų kopijas) gavo, tokį patvirtinimą pateikdamas BABY SPA VILNIUS vadovui.
   6. Informacija gali būti teikiama, kai pacientas medicinos dokumentuose iš anksto yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama.
   7. Informacija, kuri susijusi su paciento apžiūros duomenimis, galimais procedūrų metodais ir rezultatais, suteikiama pacientui ir / ar paciento pareiškime nurodytiems asmenims raštu, jiems suprantama forma.
   8. Informacija apie pacientą ir su jam atliktomis procedūromis susijusi informacija, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesus, suteikiama paciento tėvams (įtėviams) ar globėjams jų rašytiniu prašymu pateikus tokią teisę patvirtinantį dokumentą BABY SPA VILNIUS darbuotojams kartu su atitinkamu prašymu.
   9. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, taip pat asmenims, valstybinėms įstaigoms ir / ar institucijoms, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu, suteikia BABY SPA VILNIUS vadovas.
   10. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, tėvai (įtėviai) ar globėjai jų rašytiniu prašymu ir BABY SPA VILNIUS pateikiant tai patvirtinantį dokumentą.
   11. Asmenys, teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka, turintys teisę gauti rašytinę informaciją apie pacientą, pateikia raštišką prašymą ir atitinkamą raštišką paciento sutikimą BABY SPA VILNIUS. Prašyme turi būti nurodytas norimos gauti informacijos pobūdis ir jos panaudojimo tikslas.
   12. Pacientas ar jo atstovas BABY SPA VILNIUS teikiantis prašymą dėl rašytinės informacijos suteikimo (nuorašų, kopijų gavimo), privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks prašymas siunčiamas registruotu laišku paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta pacientui atstovaujančio atstovo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl rašytinės informacijos, pateikia savo tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.
   13. Rašytinės informacijos (nuorašų, kopijų) teikimo paslauga yra mokama (kopijų gamybos (jei yra didelė apimtis – daugiau kaip 10 lapų) ir pašto tarnybų išlaidos). BABY SPA VILNIUS šias išlaidas turi atlyginti atitinkamos informacijos prašęs pacientas ar jo atstovas.
   14. Raštišką prašymą su aukščiau nurodytais priedais pacientas ar jo atstovas gali siųsti BABY SPA VILNIUS registruotu laišku paštu, elektroniniu paštu arba pateikti asmeniškai BABY SPA VILNIUS registratūroje darbo dienomis nuo 9.00 val. iki 19.00 val., o savaitgaliais nuo 9.00 val. iki 15.00 val.
  8. PACIENTŲ PROCEDŪRŲ ISTORIJŲ VEDIMO IR SAUGOJIMO TVARKA
   1. BABY SPA VILNIUS vedamos kiekvieno paciento atliktų procedūrų istorijos su visa reikalinga informacija apie pacientą.
   2. BABY SPA VILNIUS yra pildoma ir vedama visa su pacientams teikiamomis paslaugomis susijusi privaloma medicininė dokumentacija, vadovaujantis BABY SPA VILNIUS vidaus dokumentų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatomis.
   3. Pacientui pateikus rašytinį prašymą BABY SPA VILNIUS vadovui, paciento lėšomis gali būti padarytos jo procedūrų istorijos ir (ar) kitų dokumentų patvirtintos kopijos, vadovaujantis BABY SPA VILNIUS Taisyklių informacijos pacientams (ir jų atstovams) teikimo tvarkos aprašo nuostatomis.
   4. Paciento procedūrų istorijos nuorašą gali gauti kitos LR institucijos įstatymų nustatyta tvarka.
  9. BABY SPA VILNIUS ADMINISTRACIJOS, KITŲ TARNYBŲ DARBO LAIKAS
   1. BABY SPA VILNIUS darbo laikas yra nuo 9.00 val. iki 15.00 val. darbo dienomis (nuo pirmadienio iki penktadienio) ir nuo 9.00 iki 19.00 val. savaitgaliais.
   2. Pacientai BABY SPA VILNIUS aptarnaujami darbo valandų metu, iš anksto užsiregistravus pas sveikatos priežiūros specialistą arba atvykus į BABY SPA VILNIUS užsiregistruoti arba dėl konsultacijos, išskyrus ypatingos skubos atvejus.
   3. Kreipimosi į BABY SPA VILNIUS tvarką (apsilankymai, pacientų registracija, informacijos apie teikiamas paslaugas gavimas, kt.) nustato BABY SPA VILNIUS Taisyklės.
  10. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS
   1. Darbo vietoje privaloma laikytis darbų saugos, priešgaisrinės ir elektros saugos reikalavimų, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu bei kitų teisės aktų, susijusių su darbų sauga, nuostatomis, pareigų instrukcijų reikalavimų ir procedūrų atlikimo taisyklių, kitų direktoriaus įsakymų.
   2. BABY SPA VILNIUS darbuotojas gali pradėti darbą tik esant tvarkingiems, atitinkamiems saugos reikalavimus, įrenginiams bei darbo priemonėms ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai.
   3. BABY SPA VILNIUS patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama.
   4. BABY SPA VILNIUS darbuotojams draudžiama darbe būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų.
   5. BABY SPA VILNIUS darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą darbo aprangą.
   6. BABY SPA VILNIUS darbuotojai privalo užtikrinti pacientų asmens duomenų saugumą taip, kaip nustatyta teisės aktuose.
  11. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ, PINIGŲ AR KITŲ VERTINGŲ DAIKTŲ REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA
   1. Pacientai neturėtų palikti be priežiūros didesnių pinigų sumų ar brangių daiktų.
   2. Rekomenduojame pinigus ir brangius daiktus laikyti saugiai prie savęs.
   3. Už BABY SPA VILNIUS dingusius be priežiūros paliktus pinigus ar brangius daiktus BABY SPA VILNIUS darbuotojai neatsako.
   4. Dirbiniai iš brangių metalų, brangių protezų, pinigai ar kiti vertingi pacientų daiktai BABY SPA VILNIUS nesaugomi ir neregistruojami.
  12. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TVARKA, UŽTIKRINANTI PACIENTŲ ASMENS DUOMENŲ KONFIDENCIALUMĄ IR ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ATITIKTĮ TEISĖS AKTUOSE NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS
   1. Įgyvendinant su asmens duomenų tvarkymu susijusius reikalavimus, nustatytus 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų apsaugą, BABY SPA VILNIUS patvirtintoje privatumo politikoje bei Sutartyje pateikta informacija pacientas yra informuojamas apie jo asmens duomenų tvarkymą.
   2. BABY SPA VILNIUS saugodama asmens duomenis, įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
   3. Su BABY SPA VILNIUS tvarkomais paciento pateiktais asmens duomenimis galima susipažinti atvykus į BABY SPA VILNIUS buveinę adresu: Konstitucijos pr. 15 – 82, Vilnius, arba gavus informaciją elektroniniu paštu. Pacientas informuojamas, kad su BABY SPA VILNIUS vykdoma privatumo politika gali susipažinti apsilankęs internetinėje svetainėje adresu www.babyspavilnius.lt.
   4. Paciento, kaip duomenų subjekto teisės – duomenų subjekto galimybės dalyvauti ir kontroliuoti duomenų valdytojo ir / ar tvarkytojo veiklą, kai tvarkomi jo asmens duomenys – žinoti, būti informuotam apie savo asmens duomenų tvarkymą BABY SPA VILNIUS; susipažinti su BABY SPA VILNIUS tvarkomais jo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų nuostatų; nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys; reikalauti ištrinti jo asmens duomenis; gauti su juo susijusius duomenis, kuriuos jis pateikė duomenų valdytojui; pareikšti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai). Duomenų subjektas savo teises gali įgyvendinti pateikdamas atitinkamą prašymą BABY SPA VILNIUS (Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo prašymų formos paskelbtos BABY SPA VILNIUS internetinėje svetainėje www.babyspavilnius.lt).
   5. BABY SPA VILNIUS paciento prašymą dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nurodytų jo teisių įgyvendinimo privalo išnagrinėti ir atsakymą pacientui prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų prašymų skaičių.